REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN JUMP PLANET

Regulamin Ogólny korzystania z Parku Trampolin JUMP PLANET w Ksawerowie powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym Gościom. W trosce o minimalizowanie ryzyka powstania urazów, kontuzji czy jakichkolwiek zagrożeń prosimy o bezwzględne respektowanie regulaminu ogólnego, regulaminów szczegółowych, a także wskazówek i porad personelu zatrudnionego w JUMP PLANET. Informacje ogólne

1.       Park Trampolin JUMP PLANET zarządzany jest przez FINANCE DEVELOPMENT BARTOSZ ŚLEDZIŃSKI z siedzibą przy ul. Rewolucji 1905 roku 64a/19 w Łodzi, 90-222 Łódź, NIP: 8291669159, REGON: 100404450, zwaną dalej Administratorem.

2.       Osoby korzystające z obiektu i jego atrakcji zobligowane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu ogólnego. Pobyt w Parku JUMP PLANET stanowi potwierdzenie znajomości oraz akceptacji regulaminów.

3.       Warunkiem koniecznym do korzystania z atrakcji JUMP PLANET jest zapoznanie się z filmem instruktażowym, regulaminem użytkowania atrakcji obiektu oraz odbycie ogólnej rozgrzewki.

4.       W trakcie korzystania z atrakcji obiektu oraz przebywania na terenie parku Goście zobowiązani są do przestrzegania wskazówek i poleceń osób zatrudnionych w JUMP PLANET.

5.       Warunkiem korzystania z obiektu JUMP PLANET jest dokonanie odpowiedniej opłaty, określonej w cenniku, który zamieszczony jest przy recepcji obiektu oraz na stronie internetowej www.jumpplanet.pl. Ponadto, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen w dowolnym czasie, podobnie jak zmian rodzajów biletów uprawniających do korzystania z obiektu JUMP PLANET. Dokonane zmiany nie mają jednak znaczenia w odniesieniu do umów i rezerwacji dokonanych przed ich wdrożeniem.

6.       Goście wpuszczani są na teren trampolin wyłącznie o pełnych godzinach, zgodnie z godziną widoczną na zakupionym bilecie. W razie spóźnienia się, w związku z brakiem możliwości odbycia rozgrzewki, Gość nie zostanie wpuszczony na teren trampolin, bez możliwości zwrotu opłaty za bilet.

7.       Zakupiony bilet jest ważny wyłącznie w parku trampolin JUMP PLANET w lokalizacji zgodnej z zakupionym biletem. Przybycie, do jednego z parków JUMP PLANET, z biletem zakupionym na wejście do innego parku JUMP PLANET, nie uprawnia do skorzystania z atrakcji tego parku, brak jest możliwości zwrotu opłaty za bilet. W takim przypadku, Gość który chce skorzystać z atrakcji parku, zobowiązany jest nabyć nowy bilet ważny w danym parku.

8.       Każdy z parków JUMP PLANET, ma ze względu na bezpieczeństwo naszych Gości, określoną, maksymalną liczbę Gości mogących jednocześnie korzystać z atrakcji parku. Z uwagi na to, w przypadku, gdy limit został wykorzystany, brak jest możliwości zakupu biletu na daną godzinę, stacjonarnie w parku. (Przy sprzedaży internetowej limit widnieje przy zakupie i system również automatycznie blokuje możliwość dokonania zakupu przy wykorzystanym limicie).

Ogólne zasady korzystania z parku JUMP PLANET

1.       Z atrakcji parku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegając zasad regulowanych przez niniejszy regulamin.

2.       Do strefy sportowo-rekreacyjnej zabrania się wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych, w tym słodyczy, a także żucia gumy.

3.       Do strefy sportowo-rekreacyjnej zabrania się wnoszenia rzeczy osobistych, takich jak: telefony komórkowe, klucze, biżuteria, odzież z metalowymi lub ostrymi elementami, a także sprzętu elektronicznego.

4.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź utracone, podczas pobytu w obiekcie, jednakże dołoży starań w celu zminimalizowania tego typu przypadków. Odpowiedzialność nie jest wyłączona gdy utrata bądź zagubienie nastąpiło w wyniku okoliczności zawinionych przez Administratora.

5.       Administrator zastrzega sobie prawo do rezerwacji części wyposażenia lub całego obiektu. Możliwość dokonywania rezerwacji na www.jumpplanet.pl, pod adresem mailowym: ksawerow@jumpplanet.pl, numerem telefonu: 503434349, w recepcji parku.

6.       Na terenie JUMP PLANET obowiązuje zakaz:

spożywania alkoholu;

palenia papierosów, w tym również elektronicznych;

wnoszenia broni, przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych;

prowadzenia treningów grupowych przez osoby nieupoważnione, nie będące pracownikami JUMP PLANET;

spożywania i wnoszenia substancji psychoaktywnych,

akwizycji, handlu usługami i towarami, a także pozostawiania ulotek i innych materiałów bez wyraźnej zgody pracowników JUMP PLANET,

rejestrowania dźwięku i/lub obrazu wnętrza parku w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Administratora

7.       Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren obiektu:

osobom nietrzeźwym lub takim, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych;

osobom agresywnym, zagrażającym bezpieczeństwu innych Gości.

8.       Osoby korzystające ze strefy rekreacyjno-sportowej zobowiązane są do poruszania się w skarpetach antypoślizgowych.

9.       Goście obiektu zobowiązani są do noszenia specjalnych opasek w miejscu widocznym dla pracowników. Opaski wydawane są w recepcji po uiszczeniu odpowiedniej opłaty za wstęp na teren JUMP PLANET. Opaska podlega zwrotowi przy opuszczeniu parku. W przypadku zagubienia opaski Gość zobowiązany jest do zapłaty ekwiwalentu w wysokości 15 zł.

10.    Goście ponoszą odpowiedzialność za zagubienie kluczyka do szatni i są zobowiązani do zapłaty ekwiwalentu w wysokości 15 zł.

11.    Wszelkie przedmioty pozostawione w Strefie Relaksu lub szatni powinny zostać zabrane przed opuszczeniem parku. Przedmioty pozostawione przez Gości, będą przechowywane w parku przez okres 3 dni, po tym czasie zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych.

12.    Każdy Gość JUMP PLANET korzystający z obiektu i jego atrakcji powinien posiadać świadomość własnej kondycji fizycznej, możliwości ruchowych, a także ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia oraz wagi ciała.

13.    Z części sportowo-rekreacyjnej obiektu nie mogą korzystać kobiety w ciąży, u których występują problemy zdrowotne. Kobiety w ciąży, u których nie występują problemy ze zdrowiem są zobowiązane do zasięgnięcia opinii lekarza-specjalisty na temat braku przeciwskazań do korzystania z atrakcji Parku, a także do zachowania szczególnej ostrożności podczas pobytu w obiekcie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne użytkowania atrakcji Parku JUMP PLANET przez kobiety w ciąży.

14.    Wszelkiego rodzaju kontuzje, które miały miejsce na terenie obiektu powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi JUMP PLANET (personel w stroju firmowym z napisem “Trener”).

15.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje poniesione przez Gości w efekcie użytkowania atrakcji obiektu, za wyjątkiem sytuacji w których urazy te powstały w wyniku okoliczności zawinionych przez Administratora.

16.    Każde zachowanie stanowiące naruszenie regulaminu lub innych zasad współżycia społecznego winno być zgłaszane personelowi parku.

17.    Administrator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z parku każdego Gościa, który umyślnie nie stosuje się do regulaminu, poleceń obsługi lub zachowuje się w inny sposób, mogący zagrażać jemu lub innym Gościom.

18.    W przypadku gdy skorzystanie z atrakcji parku jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Administratora, Gościom którzy mieli zakupione i opłacone bilety w  czasie gdy niemożność korzystania z atrakcji wystąpiła, przysługuje prawo do pełnej refundacji uiszczonych kwot za wyżej wskazane bilety.

Szczegółowe zasady korzystania z atrakcji parków JUMP PLANET

1.       Wybijanie się na trampolinach zawsze powinno odbywać się na środku pola trampolinowego, obiema nogami, a lądowanie powinno zawsze odbywać się na obie stopy.

2.       Podczas skoków na trampolinach należy utrzymywać właściwą postawę ciała – nogi ugięte w kolanach w lekkim rozkroku, ręce wyciągnięte dla utrzymania równowagi ciała.

3.       Podczas niekontrolowanego lądowania należy ułożyć ciało w pozycję skuloną, z rękoma przy głowie, aby uniknąć kontuzji kończyn lub barków.

4.       Wskakiwanie na elementy konstrukcyjne trampolin, siatki i maty zabezpieczające jest zabronione.

5.       Siadanie, leżenie i odpoczywanie na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampolin jest zabronione.

6.       Użytkownik może przejść po matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampolin jedynie przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

7.       Zabrania się przepychania, popychania czy toczenia walk na polach trampolinowych.

8.       Podczas wykonywania tricków i złożonych elementów akrobatycznych należy zachować szczególną ostrożność, uwzględniając bezpieczeństwo własne oraz innych Gości.

9.       Osoby noszące okulary lub soczewki kontaktowe zobowiązane są do stosowania indywidualnych środków ostrożności.

10.    Użytkownicy trampolin zobowiązani są do reagowania na sygnał gwizdka trenerów JUMP PLANET. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Jump Planet jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania wykonywanych wszelkich czynności.

11.    Poza, wyżej wskazanymi zasadami korzystania z parku JUMP PLANET, Gość ma obowiązek stosować się do zasad przewidzianych dla poszczególnych atrakcji i wyposażenia parku.

12.    Administrator zastrzega, że poszczególne parki różnią się od siebie dostępnością atrakcji.

   Zasady korzystania z poszczególnych atrakcji parków. I. TOR Z PRZESZKODAMI:

a.     Jednocześnie z każdej z atrakcji może korzystać wyłącznie jedna osoba,

b.     Na przeszkody należ wchodzić z brzegu basenu,

c.     Zabrania się:

          zawieszania na drabince głową w dół,

          wchodzenia na rusztowania, II. TRAMPOLINY SPORTOWE:

b.     Korzystanie z trampolin sportowych dozwolone jest osobom w wieku powyżej 7-go roku życia,

c.     Na jednym polu trampolinowym może przebywać wyłącznie jedna osoba, III. BOISKO DO KOSZYKÓWKI oraz STREFA KOSZYKÓWKI:

a.     Jednocześnie z każdego toru strefy koszykówki może korzystać jedna osoba, natomiast z boiska do koszykówki korzystać może jednocześnie, maksymalnie sześć osób,

b.     Zabrania się:

          zawieszania się na obręczach do gry w koszykówkę,

          wchodzenia na siatki ogradzające,

          zmieniania toru w czasie, gdy korzysta z niego inny użytkownik,

          wyrzucania piłki poza strefę,

          rzucania piłką w inne osoby,

          popychania i uderzania innych graczy,

IV.ŚCIEŻKA GIMNASTYCZNA:

          ze ścieżki gimnastycznej może korzystać jednocześnie wyłącznie jedna osoba, V. BASEN Z GĄBKAMI:

a.     Do basenu z gąbkami jednocześnie mogą wskakiwać użytkownicy pojedynczych torów,

b.     Zabrania się:

          wskakiwania do basenu z gąbkami na głowę,

          wyrzucania gąbek poza obszar basenu,

          dokonywania prób dotarcia do dna basenu,

          wskakiwania do basenu z pokarmem w ustach

d.     Podczas wskakiwania do basenu należy mieć język schowany za zębami oraz lekko zaciśniętą szczękę,

e.     Podczas lądowania w basenie należy mieć nogi ugięte w kolanach i podbródek przyciągnięty do klatki piersiowej.

VI.        TRAMPOLINA QUAD:

a.     Korzystanie z trampoliny QUAD dozwolone jest wyłącznie osobom w wieku powyżej 13-go roku życia,

b.     Na trampolinie QUAD dozwolone jest wykorzystywanie desek- Bounce Board oraz rowerów- Trampoline Bike

c.     Na trampolinie QUAD dozwolone jest skakanie ze specjalnie przygotowanych podestów gimnastycznych, z zastrzeżeniem zachowania szczególnej ostrożności.

VII.      AIRBAG:

a.     Zabrania się:

  wskakiwania na AIRBAG na głowę,

  wskakania na skraj AIRBAG

b.     Podczas wskakiwania na AIRBAG należy mieć nogi ugięte w kolanach i podbródek przyciągnięty do klatki piersiowej, a także język schowany za zębami oraz lekko zaciśniętą szczękę,

c.     Z trampoliny Airbag może korzystać jednocześnie jedna osoba.

VIII.    ŚCIANKA WSPINACZKOWA:

a.     Na ściance wspinaczkowej mogą przebywać maksymalnie dwie osoby jednocześnie.

b.     Ściankę mogą użytkować osoby powyżej 5 roku życia.

c.     Zabrania się:

  pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów pod ścianą wspinaczkową (np. butelki),

  przebywania bezpośrednio pod ścianką wspinaczkową w momencie, gdy ktoś się po niej wspina,

  chwytania podczas wspinania konstrukcji, instalacji, itp. urządzeń nie będących chwytami Wspinaczkowymi,

  samowolnego odkręcania i dokręcania chwytów wspinaczkowych,

  skakania na nogi, brzuch lub głowę.

IX.        ELIMINATOR:

a.     Korzystanie z eliminatora dozwolone jest osobom w wieku powyżej 7-go roku życia

b.     Na jednym polu trampolinowym może przebywać wyłącznie jedna osoba

c.     Zakaz wieszania się na elementach konstrukcji

d.     Zakaz siadania, popychania i zatrzymywania poruszających się ramion eliminatora

e.     Zakaz popychania i uderzania innych osób korzystających z atrakcji X. SZATNIA:

a.     Goście mogą korzystać z szafek, do których kluczyki dostępne są w recepcji, a także toalet oraz pryszniców,

b.     Korzystając z szatni należy wykorzystywać wszelkie urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem, z dbałością o czystość i higienę,

c.     W razie zauważenia jakichkolwiek usterek technicznych, należy poinformować o tym pracowników parku,

d.     JUMP PLANET nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatni, XI. ZAJĘCIA GRUPOWE:

a.     Na zajęcia grupowe należy przychodzić punktualnie, osoby spóźnione mogą nie zostać dopuszczone do udziału w zajęciach,

b.     W zajęciach może uczestniczyć określona liczba osób,

c.     Akcesoria do ćwiczeń, uczestnik zajęć, po zakończonych ćwiczeniach, zobowiązany jest odłożyć na specjalnie wyznaczone lub wskazane przez trenera miejsce,

d.     Korzystanie ze sprzętu dozwolone jest wyłącznie w obecności trenera,

e.     Osoby korzystające z zajęć winny stosować się do poleceń trenera.

XII. KINO 9D:

a.     Minimalny wiek osób korzystających z kina 9D to 13 lat. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z kina wyłącznie za zgodą oraz na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

b.     Ze względów bezpieczeństwa osoby chore na epilepsję, choroby układu nerwowego, choroby serca oraz kobiety w ciąży – nie mogą korzystać z kina.

c.     Do kina zabrania się wnoszenia i spożywania jakiegokolwiek pożywienia i napojów.

d.     Przed rozpoczęciem seansu należy założyć okulary 3D.

e.     W razie złego samopoczucia w trakcie seansu, Użytkownik zobowiązany jest to zamknięcia oczu i natychmiastowego zgłoszenia problemów zdrowotnych obsłudze.

f.      Korzystanie z kina 9D następuje na własną odpowiedzialność Użytkownika. Korzystanie z parku przez osoby niepełnoletnie

1.       Dzieci w wieku do lat 5

Dzieci w wieku do 5 lat mogą przebywać w wyznaczonych miejscach strefy rekreacyjno-sportowej wyłącznie pod opieką i przy asyście osoby dorosłej. Dzieci poniżej 5 roku życia nie mogą samodzielnie korzystać z atrakcji parku.

2.       Dzieci w wieku między 5 a 13 rokiem życia:

a.     Dzieci w wieku między 5 a 13 rokiem życia mogą przebywać na terenie obiektu pod opieką osoby dorosłej.

b.     Osoba dorosła, pod opieką, której znajduje się nieletni może, lecz nie jest          zobligowana do korzystania z trampolin i innych atrakcji parku, a tym samym            nie ma konieczności nabywania dla siebie biletu.

3.       Dzieci i młodzież w wieku między 13 a 18 rokiem życia.

      Osoby w wieku między 13 a 18 rokiem życia mogą korzystać z atrakcji parku pod opieką          osoby dorosłej lub samodzielnie, po okazaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych       opiekunów. Formularz jest dostępny na stronie www.jumpplanet.pl lub w wersji       papierowej w recepcji obiektu.

4.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, pozostających na terenie obiektu bez opieki dorosłych, za wyjątkiem przypadków zawinionych przez  Administratora.

5.       Osoby dorosłe ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane z winy dzieci i młodzieży niepełnoletniej, znajdującej się pod ich opieką lub pozostające na terenie obiektu same, na podstawie wyrażonej zgody.

6.       Park JUMP PLANET nie świadczy usługi opieki nad osobami niepełnoletnimi. Decyzję o korzystanie z atrakcji parku przez osoby niepełnoletnie podejmują wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni.

7.       W przypadku zorganizowanych imprez grupowych dla osób niepełnoletnich Administrator zarządza konieczność przebywania na terenie obiektu przynajmniej jednego dorosłego opiekuna na dwunastoosobową grupę dzieci.

Zawieranie umów drogą elektroniczną.

1.       Administrator prowadzi sprzedaż internetową biletów wstępu do parków JUMP PLANET, która odbywa się na stronie jumpplanet.pl.

2.       Na stronie jumpplanet.pl Goście składają zamówienia na wejście do parku w interesującej ich lokalizacji. Zakupiony bilet ważny jest wyłącznie w jednej wybranej przez Gościa lokalizacji, zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 7.

3.       Przy składaniu zamówienia na stronie internetowej Gość zobligowany jest do określenia daty i godziny wejścia, liczby oraz rodzaju biletów, a także sposobu płatności za bilety.

4.       Przy składaniu zamówienia Gość zobowiązany jest ponadto do zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz regulaminów szczegółowych atrakcji parku.

5.       Gość, który dokonał zamówienia biletu oraz uiścił opłatę, dokonuje zakupu możliwości korzystania z atrakcji parku trampolin Jump Planet w danym terminie oraz lokalizacji.

6.       W chwili złożenia zamówienia cena świadczonej usługi jest ceną wiążącą zarówno dla Administratora jak i dla Gościa.

7.       Park JUMP PLANET, zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 1, uprawniony jest do zmian cen biletów, w dowolnym czasie, co nie ma zastosowania do zamówień już złożonych przed wejściem w życie zmiany cen.

8.       Operatorem płatności kartą płatniczą i płatności mobilnych jest serwis Dotpay.pl. Operatorem eprzelewów jest serwis Przelewy24.pl.

9.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy ze złożeniem zamówienia online, wynikające z przerw w dostawach internetu, przejściowych problemów z serwerami, lub innych problemów nie wynikających z winy Administratora.

10.   Reklamacje dotyczące płatności mobilnych, kartą płatniczą lub eprzelewów rozpatrywane są przez serwis Dotpay.pl lub Przelewy24.pl w zależności od operatora wybranego przez Gościa przy płatności.

11.   Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Gościom, którzy zakupili bilet wstępu do parku trampolin Jump Planet, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z uwagi na charakter usługi świadczonej przez Jump Planet. (art. 38 pkt 12 ww. ustawy)

Karta Dużej Rodziny, OK System,

1.       W parkach Jump Planet honorujemy Karty Dużej Rodziny oraz multikarnety OK System.

2.       Posiadacz Karty Dużej Rodziny bilety ze zniżką 30% możne otrzymać tylko przy zakupie na miejscu w recepcji okazując dokument Karty Dużej Rodziny.

3.       Gość chcący skorzystać z ulgi przysługującej uczestnikom programu OK System winien dokonać weryfikacji w czasie, nie wcześniej niż 15 minut przed skorzystaniem z Usługi, za pośrednictwem infolinii OK System, rozwiązania mobilnego lub weryfikacji SMS. Po uzyskaniu z Ok system kodu autoryzacyjnego należy okazać kod recepcji parku, która

przeprowadzi weryfikację. Skorzystanie z atrakcji parku może wiązać się z koniecznością dokonania dopłaty (sobota, niedziela), zgodnie z cennikiem.

4.       Ulgi przewidziane w cenniku dotyczą wyłącznie biletów wstępu do parku. Ulga nie obowiązuje na skarpety antypoślizgowe, napoje etc.

Informacje końcowe.

1.      W razie niezadowolenia z poziomu usług świadczonych przez park Jump Planet, Gość ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja winna zawierać opis pozwalający Administratorowi na jej weryfikację.

2.      Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na adres korespondencyjny JUMP PLANET wskazany w punkcie 1 Regulaminu Ogólnego. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w formie e-mailowej, telefonicznie lub pocztą.

3.      Goście korzystający z parku winni zachować czystość, nie powodować zanieczyszczenia lub zaśmiecenia parku, ani też uszkodzenia jakichkolwiek elementów wyposażenia parku.

4.      Goście odpowiadają za zniszczenie mienia spowodowane ze swej winy lub z winy osób niepełnoletnich przebywających w parku za ich zgodą.

5.      Park jest monitorowany przez kamery przemysłowe.

6.      Goście obiektu wyrażają zgodę na monitorowanie przebiegu ich pobytu w JUMP PLNET w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników parku oraz ich dóbr osobistych. Nagrania nie są w żadnym innym celu wykorzystywane ani udostępniane.

7.      We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub regulaminach szczegółowych, należy zasięgnąć opinii lub zgody personelu parku.

8.      W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Klauzula Informacyjna RODO

Postanowienia Ogólne

1.       Administratorem danych jest FINANCE DEVELOPMENT BARTOSZ ŚLEDZIŃSKI z siedzibą przy ul. Rewolucji 1905 roku 64a/19 w Łodzi, 90-222 Łódź, NIP: 8291669159, REGON: 100404450. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.       Na potrzeby lepszego odbioru terminy „Użytkownik” w niektórych miejscach zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.       Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest

m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) w zakresie informacji przechowywanych w formie elektronicznej.

4.       Dane osobowe podawane w formularzach papierowych oraz na stronie www.jumpplanet.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5.       W razie wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie odcisku linii papilarnych i ich udostępnienia w urządzeniu znajdującym się na terenie parku, przetwarzanie odcisku odbywać się będzie wyłącznie w celu identyfikacji klienta przy następnych wizytach w parku, usprawniając proces korzystania z usługi. Odcisk linii papilarnych nie będzie przetwarzany w żadnym innym celu.

6.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

 Administrator Danych

1.       Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli skontaktujesz się z nami w dowolny sposób to będziemy przetwarzać Twoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy.

2.       Dane osobowe przetwarzane są:

a.     zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b.     zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c.     w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d.     w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

e.     w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych związanych z rozliczeniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

f.      w celach analitycznych i statystycznych, tj. lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi klienta, itp., będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f

RODO)

g.     w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, porządku oraz ochrony mienia na terenie parku trampolin prowadzonego przez Administratora, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring); będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

h.     w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnio      nego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania      faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i.       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Twoimi roszczeniami,      będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z      art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu badania Twojej satysfakcji ze świadczonych usług będącej      realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi      oraz poziomu Twojego zadowolenia z oferowanych produktów i usług (podstawa      z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.       Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ksawerow@jumpplanet.pl

4.       Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5.       Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6.       Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7.       Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

8.       Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych przechowywanych elektronicznie.

9.       Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. W szczególności Twoje dane mogą będą przetwarzane przez serwisy obsługujące płatności tj. Dotpay.pl oraz serwis Przelewy24.pl, a ponadto GYMMANAGER Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, jako dostawcy platformy elektronicznej do programu komputerowego GYMMANAGER obsługującego usługi sportowo-rekreacyjne świadczone przez JUMP PLANET oraz OK System S.A. jako operatora programu OK System (tylko w zakresie jego użytkowników).